ธุรกิจการค้าปลีก

350.00 บาท

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจค้าปลีกในยุค AEC ต้องอาศัยการส่งมอบคุณค่าเพิ่มที่แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกอื่น..

นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์

270.00 บาท

เป้าหมายในการจัดทำตำรานิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์ ก็เพื่อเป็นการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาป่าไ..

บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์

350.00 บาท

การประกอบธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการจัดการเชิงกล..

สินค้าหมด

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

120.00 บาท

การปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั่วไป และเทคนิคทางจุลชีววิทยาพื้นฐาน ได้แก่ เทคนิคในการปฏิบัติงานเพื่อให..

ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน

380.00 บาท

"ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน"  ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ..

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

200.00 บาท

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินำมาซึ่งความเจริญสมัยใหม่ ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ ..

พันธุศาสตร์

285.00 บาท

ตำราพันธุศาสตร์เล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหา  การแบ่งเซลล์  วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด&n..

สินค้าหมด

พีชคณิตเชิงเส้น

320.00 บาท

พีชคณิตเชิงเส้นเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ และปริภูมิเวกเตอร์ ถือได้ว่าพีชคณ..

ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร

350.00 บาท

ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร เล่มนี้จะกล่าวถึงพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งเป็นองค์ปร..

ภาษาตระกูลไท

500.00 บาท

การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไท สามารถช่วยค้นหาความหมายของคำหรือเทียบเคียงความหมายของคำที่ปรากฏในวรรณคดี..

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

200.00 บาท

"...การศึกษาภาษาจำเป็นต้องหาแหล่งที่มาของแต่ละภาษาให้ได้โดยเฉพาะรากคำศัพท์  จึงจะทำให้รู้การเปล..

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

150.00 บาท

ภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาโดยมุมมองที่เป็นกลาง เป็นระบบแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเ..

สินค้าหมด

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

135.00 บาท

ภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาโดยมุมมองที่เป็นกลาง เป็นระบบแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเ..

ภาษาไทยถิ่น

210.00 บาท

ภาษาไทยถิ่น เป็นตำราเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นอ..

แสดง 46 ถึง 60 of 83 (6 หน้า)