การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร FOOD SAFETY MANAGEMENT FOR FOOD S

250.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 250.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165560849
จำนวนสินค้า : 17

เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้น และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารทุกคน เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคได้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานบริการอาหาร โดยครอบคลุมด้านอันตรายในอาหารและโรคจากอาหารเป็นพาหะ การป้องกันโรคจากอาหารเป็นพาหะ เส้นทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัย สุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ สุขลักษณะส่วนบุคคล การจัดการของเสีย การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การจัดการแมลงและสัตว์อื่น การฝึกอบรม การจัดการความปลอดภัยอาหารของงานบริการอาหารโดยการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบริการอาหาร และข้อกำหนดด้านอาหารสำหรับงานบริการอาหารทั้งในและต่างประเทศ
การเปิดหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาสำหรับการดำเนินการเพื่ออาหารปลอดภัย หากความรู้ได้นำไปสู่การปฏิบัติ ย่อมส่งผลต่อการผลักดันและยกระดับการจัดการความปลอดภัยอาหารของธุรกิจบริการอาหารของคนไทยทั้งภายในและต่างประเทศให้ได้รับการยอมรับ และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล


ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า