การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

260.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 260.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165562157
จำนวนสินค้า : 18

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้อธิบายกลไกการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศใหม่ รวมถึงแนวทาง ขั้นตอน และรายละเอียดที่ใช้ในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ได้แก่ การใช้แบบประเมินความเสี่ยงของการเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การควบคุมและจัดการด้วยวิธีกล การใช้สารเคมี และการควบคุมด้วยชีววิธี หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอกฎหมายขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และในตอนท้ายยังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานให้มากขึ้น  เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2560
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า