You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KU Book Center

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


120 บาท
  • รหัสสินค้า: 9786165560832
  • สถานะสต๊อก: 10

การสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้สื่อสารควรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เข้าใจปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสาร การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเริ่มที่ "ภาษา"
ผู้ใช้ภาษาควรตระหนักถึงความสำคัญ โดยเริ่มจาก "การคิด" ที่ถือว่าเป็นทักษะที่มีบทบาทโดยตรงต่อการสื่อสาร ทั้งกระบวนการรับสารด้วยการอ่านและการฟัง และกระบวนการส่งสารด้วยการพูดและการเขีย

ข้อมูลสินค้า
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ 2560

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว

สินค้าที่คล้ายกัน