การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

480.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 480.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165562102
จำนวนสินค้า : 20

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร (Food Plant Sanitation) เป็นพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาระสำคัญในหนังสือประกอบด้วย ความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร สิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ การปนเปื้อนของสารเคมี การออกแบบโรงงานอาหารตามหลักสุขาภิบาล การจัดการน้ำ น้ำแข็ง และไอน้ำ การจัดการเก็บรักษาวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ การจัดการสารก่อภูมิแพ้ สารทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ การจัดการแมลงและสัตว์อื่น 
การจัดการของเสีย สุขลักษณะส่วนบุคคล การประเมินสุขลักษณะ สุขลักษณะของการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
และการฝึกอบรมด้านการสุขาภิบาล นิสิต นักศึกษา นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ประกอบการอาหาร บุคลากรโรงงานอาหารและบุคคลทั่วไป สามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง และใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นด้านการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารที่มีระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน


หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2560
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า