ญี่ปุ่นสมัยใหม่

350.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 350.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165562195
จำนวนสินค้า : 19

หนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นช่วงที่ญี่ปุ่นพัฒนาตนเองเป็นรัฐสมัยใหม่จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งญี่ปุ่นประสบทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว และการปรับตัวอันสามารถเป็นแบบอย่าง แนวทาง และบทเรียนให้กับการพัฒนาของประเทศต่างๆ เนื้อหาในหนังสือเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสมัยโทกุงาวะ ซึ่งเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งการสร้างความทันสมัย ตามด้วยการศึกษากระบวนการสร้างชาติสมัยใหม่ การต่อสู้ในระบบการเมืองแบบรัฐสภาแต่ประสบกับความล้มเหลว เปิดทางนำไปสู่ระบบเผด็จการทหารนิยมและลัทธิชาตินิยมสุดโต่ง การรุกรานดินแดนต่าง ๆ อันเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านการเกิด “ญี่ปุ่นใหม่” หลังสงครามกับพันธะผูกพันให้ต้องอยู่ภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมสหรัฐ – ญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็สามารถเปิดตัวสู่เวทีโลกอีกครั้งอย่างรวดเร็วและภาคภูมิผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้เนื้อหายังได้ศึกษาวิเคราะห์ต่อไปถึงทศวรรษที่ 1990 หรือยุคหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา อันเป็นยุคที่สังคมญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหารุมเร้า ทั้งความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคม หรือที่เรียกกันว่า ภาวะ “เสียศูนย์” อย่างต่อเนื่อง

หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2560
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า