ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน

380.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 380.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165560665
จำนวนสินค้า : 11

"ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน"  ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืนรวม 21 บท  ประกอบด้วยความรู้เรื่องดินกับการเกษตรยั่งยืน  ประวัติการพัฒนาปุ๋ย  การจำแนกปุ๋ย  หลักการผลิตปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก  ธาตุรองและจุลธาตุ  หลักการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก  คุณค่าของปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด  ประเภทของปุ๋ยชีวภาพและหลักการใช้ประโยชน์  การบำรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์  ความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจ  การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานตามผลการวิเคราะห์ดิน/พืช  เพื่อการผลิตข้าว  พืชไร่และพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย  ประกอบด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้ปุ๋ย  เทคนิคการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่และการใช้ปุ๋ยในการเกษตรแบบแม่นยำ
"ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน"  จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการและนักส่งเสริมการเกษตร  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผศ.ดรชวลิต ฮงประยูร ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า