คู่มือการผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด (Indoor Cannabis & Hemp Production Handbook)

150.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 150.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786168114094
จำนวนสินค้า : 39
คู่มือการผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด (Indoor Cannabis & Hemp Production Handbook)จัดทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิด ได้แก่ ปลูก สกัด และวิเคราะห์ กัญชา/กัญชงในระบบปิด ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการพัฒนาต้นแบบวิธี...

คู่มือการผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด (Indoor Cannabis & Hemp Production Handbook)

จัดทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิด ได้แก่ ปลูก สกัด และวิเคราะห์ กัญชา/กัญชง

ในระบบปิด ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการพัฒนาต้นแบบวิธีการปลูกและการสกัดสารสำคัญ

จากกัญชา/กัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทงการแพทย์ ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับผู้ที่

สนใจผลิตกัญชา/กัญชงในระบบปิดได้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นความรู้

และเห็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านนี้ของประเทศไทย

โดย ธานี ศรีวงศ์ชัย, สุดเขตต์  นาคะเสถียร,  อรวรรณ คำดี,  อมรรัตน์ ม้ายอง, นฤพนธ์ น้อยประสาร และวีรพงษ์ วิสูตร

คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า