New -10%

ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร

315.00 บาท 350.00 บาท

ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร เล่มนี้จะกล่าวถึงพอลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งเป็นองค์ปร..

New -10%

ภาษาตระกูลไท

450.00 บาท 500.00 บาท

การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไท สามารถช่วยค้นหาความหมายของคำหรือเทียบเคียงความหมายของคำที่ปรากฏในวรรณคดี..

New -20%

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

160.00 บาท 200.00 บาท

"...การศึกษาภาษาจำเป็นต้องหาแหล่งที่มาของแต่ละภาษาให้ได้โดยเฉพาะรากคำศัพท์  จึงจะทำให้รู้การเปล..

New -10%

มรดกอารยธรรมโลก

198.00 บาท 220.00 บาท

หนังสือ มรดกอารยธรรมโลก มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกทางด้านประว..

New -10%

ศิลปะการดำเนินชีวิต

230.00 บาท 255.00 บาท

"การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป"ศิลปะการดำเนินชีวิต เป็..

New -20%

สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"

232.00 บาท 290.00 บาท

สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R" เนื้อหาของหนังสือเกี่ย..

New -10%

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

180.00 บาท 200.00 บาท

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต มีเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโน..

New -20%

หลักสถิติ 1

200.00 บาท 250.00 บาท

ตำรา "หลักสถิติ 1"  เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต  นักศึกษา  ที่ต้องเรียนวิชาสถิติ &nbs..

-20%

เซลล์และเนื้อเยื่อพืช

144.00 บาท 180.00 บาท

ซลล์และเนื้อเยื่อพืชเป็นหนังสือที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ วิวัฒนาการ และการปรับตัวขอ..

New -20%

เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์

168.00 บาท 210.00 บาท

การวิจัยเป็นการค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการที่รัดกุมเป็นระบบในขอบเขตปัญหาที่กำหนดไว้ โดยมีแ..

New -20%

เศรษฐศาสตร์จุลภาค I

200.00 บาท 250.00 บาท

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน  ไม่ว่าเราจะดูโทรทัศน์  ฟังวิท..

New -20%

เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

176.00 บาท 220.00 บาท

เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เนื..

-20%
-40%
-40%
แสดง 16 ถึง 30 of 40 (3 หน้า)